Prawo pracy

Autor:
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Wydawcy:
Wydawnictwo C. H. Beck (1994-2023)
Legimi (2015-2020)
Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1994)
Wydane w seriach:
Skrypty Becka
Seria Skrypty Becka
Skrypty Becka. z.1
Autotagi:
druk
książki
podręczniki
skrypty
szkoły wyższe
Więcej informacji...

Rozdział 1: Źródła prawa pracy; 1. Zagadnienia ogólne; 2. Charakter prawny norm prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 3.1. Źródła powszechnego prawa prac; 3.2. Specyficzne źródła prawa pracy; 3.3. Źródła prawa pracy o charakterze międzynarodowym (konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, ustawodawstwo Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe); Rozdział 2: Zasady prawa pracy; 4. Zagadnienia ogólne; 4.1. Pojęcie i rodzaje zasad; 4.2. Funkcje zasad prawa pracy; 5. Katalog zasad prawa pracy; 5.1. Wolność pracy; 5.2. Zasada swobody nawiązywania stosunku pracy; 5.3. Zasada ochrony dóbr osobistych pracownika; 5.4.Zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnieniu; 5.5. Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; 5.6. Zasada odpłatności za pracę; 5.7. Zasada prawa do wypoczynku; 5.8. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 5.9. Zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych; 5.10. Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji; 5.11. Zasada ochrony uprawnień pracowniczych; 5.12. Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców; 5.13. Partycypacja pracowników w zarządzaniu; 5.14. Obowiązki pracodawców wobec związków zawodowych, samorządu załogi oraz rady pracowników; Rozdział 3: Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy; 6. Charakter prawny stosunku pracy; 7. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 7.1. Podmioty stosunku pracy; 7.2. Umowa o pracę; 7.3. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy; Rozdział 4: Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy; 8. Rozwiązanie umowy o pracę; 8.1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron; 8.2. Wypowiedzenie umowy o pracę; 8.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; 9. Zmiana treści umowy o pracę; 9.1. Trwała zmiana (na czas nieokreślony); 9.2. Czasowa zmiana (na czas określony); 10. Wygaśnięcie stosunku pracy; 11. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;11.1 Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę; 11.2 Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia; 11.3. Roszczenia pracownika związane z wygaśnięciem umowy o pracę; 11.4. Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia go do pracy; Rozdział 5: Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe); 12. Przesłanki zwolnień grupowych; 13. Tryb zwolnień przewidzianych ustawą; 13.1. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika; 13.2. Rozwiązanie w trybie porozumienia stron; 14. Szczególna ochrona przed zwolnieniami; 14.1. Ochrona w razie zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracownika; 14.2. Szczególna ochrona w razie zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika; 15. Świadczenia związane ze zwolnieniami grupowymi; 16. Ponowne zatrudnienie; Rozdział 6: Zakaz konkurencji; 17. Uwagi ogólne; 18. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy; 19. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy; 20. Zakaz konkurencji w innych przepisach; Rozdział 7: Sytuacja prawna bezrobotnego; 21. Uwagi ogólne; 22. Pojęcie bezrobotnego; 23. Uprawnienia bezrobotnych; 24. Obowiązki bezrobotnych; 25. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem; Rozdział 8: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą; 26. Wynagrodzenie za pracę 26.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę; 26.2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę; 26.3. Systemy prawne regulowania wynagrodzenia za pracę; 26.4. Składniki wynagrodzenia za pracę; 26.5. Ochrona wynagrodzenia za pracę; 27. Inne świadczenia związane z pracą; 27.1. Wypłaty za czas niewykonywania pracy; 27.2. Odprawa rentowa lub emerytalna; 27.3. Odprawa pośmiertna; 27.4. Wypłaty wyrównawcze; 27.5. Świadczenia odszkodowawcze; Rozdział 9: Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy; 28. Uwagi ogólne; 29. Niewypłacalność pracodawcy; 29.1. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy; 29.2. Podmioty uprawnione do pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 30. Roszczenie pracownicze w związku z niewypłacalnością pracodawcy; 30.1. Rodzaje roszczeń zaspokajanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 30.2. Tryb realizacji roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Rozdział 10: Czas pracy; 31. Czas pracy; 31.1. Pojęcie czasu pracy; 31.2. Wymiar i rozkład czasu pracy; 31.3. Systemy czasu pracy; 31.4. Praca w nocy oraz w niedziele i święta; 31.5. Praca w godzinach nadliczbowych; 31.6. Okresy odpoczynku i przerwy w pracy; Rozdział 11: Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; 32. Urlopy wypoczynkowe; 32.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego; 32.2. Rodzaje urlopów wypoczynkowych; 32.3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 32.4. Wymiar urlopu wypoczynkowego; 32.5. Zasady realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego; 33. Urlopy bezpłatne; Rozdział 12: Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika; 34. Odpowiedzialność porządkowa; 34.1. Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej; 34.2. Katalog kar porządkowych; 34.3. Tryb nakładania kar porządkowych; 34.4. Środki odwoławcze; 35. Odpowiedzialność dyscyplinarna; Rozdział 13. Odpowiedzialność materialna pracowników; 36. Odpowiedzialność materialna; 37. Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy; 37.1. Przesłanki odpowiedzialności; 37.2. Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej; 37.3. Wysokość odszkodowania; 38. Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone; 38.1. Przesłanki odpowiedzialności za mienie powierzone i zakres odpowiedzialności pracownika; 38.2. Wspólna odpowiedzialność odszkodowawcza za mienie łącznie powierzone; Rozdział 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 39. Uwaga ogólna; 40. Ochrona zdrowia pracujących kobiet; 40.1. Prace wzbronione kobietom; 40.2. Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia; 40.3. Przeniesienie kobiety w ciąży (lub karmiącej piersią) do innej pracy; 40.4. Praca kobiet w ciąży w nocy, w godzinach nadliczbowych oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy; 40.5. Opieka pracownika nad dzieckiem do lat czterech; 41. Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego; 42. Uprawnienia pracujących kobiet oraz pracujących mężczyzn związane z wychowaniem dzieci; 42.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego; 42.2. Prawo do urlopu ojcowskiego; 42.3. Prawo do urlopu rodzicielskiego; 42.4. Prawo do urlopu wychowawczego; 42.5 Prawo do dodatku w okresie urlopu wychowawczego; 42.6. Prawo do zwolnień od pracy; Rozdział 15: Zatrudnianie i ochrona pracujących młodocianych; 43. Młodociany; 43.1. Pojęcie młodocianego; 43.2. Zatrudnianie młodocianych; 44. Ochrona zdrowia młodocianych; Rozdział 16: Świadectwa pracy; 45. Uwagi ogólne; 46. Świadectwa pracy.46.1. Treść świadectwa pracy; 46.2. Tryb wydawania świadectwa pracy; 46.3. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy; 46.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy; Rozdział 17: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 47. Zakres podmiotowy ustawy; 47.1. Pojęcie wypadku przy pracy i pojęcie choroby zawodowej; 47.2. Odpowiedzialność za wypadki przy pracy; 47.3.Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Rozdział 18: Spory pracy; 48. Uwaga ogólna 49. Spór indywidualny i zasady jego rozstrzygania; 49.1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy; 49.2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy; 49.3. Pojęcie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych; 49.4. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; 50. Spór zbiorowy i zasady jego rozstrzygania; 50.1. Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego; 50.2. Strony sporu zbiorowego i sposoby ich reprezentacji; 50.3. Tryb rozstrzygania sporów zbiorowych; 50.4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy; Rozdział 19: Przedawnienie roszczeń; 51. Pojęcie przedawnienia; 52. Bieg i terminy przedawnienia roszczeń; 52.1. Terminy przedawnienia roszczeń; 52.2. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia; Rozdział 20: Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych; 53. Zagadnienia ogólne; 54. Obowiązek ubezpieczenia społecznego oraz obowiązki pracodawcy i pracownika; 55. Składki na ubezpieczenie społeczne; 56. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa; 56.1. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby; 56.2. Świadczenia pieniężne z tytułu macierzyństwa; 56.3. Zasiłek pogrzebowy; 56.4. Postępowanie w sprawach zasiłków; 57. Pracownicze programy emerytalne. [JK]
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Brak zasobów elektronicznych
dla wybranego dzieła.
Dodaj link
Kup
Brak ofert.
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:Krótkie Komentarze Becka komentarz
Autor:Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
Instytucja afiliowana:Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Instytucje sprawcze:Wydawnictwa Inne Prawo administracja
Wydawcy:Wydawnictwo C. H. Beck (1994-2023) Legimi (2015-2020) Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1994)
Serie wydawnicze:Skrypty Becka Seria Skrypty Becka Skrypty Becka. z.1
ISBN:3-406-38423-4 3-406-39380-2 3-406-41114-2 83-01-11543-2 83-7110-227-5 83-7110-306-9 83-7110-308-5 83-7110-323-9 83-7247-173-8 83-7247-621-7 83-7387-576-X 83-7387-890-4 978-83-255-0384-0 978-83-255-1141-8 978-83-255-1966-7 978-83-255-3161-4 978-83-255-3162-1 978-83-255-5504-7 978-83-255-5505-4 978-83-255-7742-1 978-83-255-7743-8 978-83-255-9676-7 978-83-255-9677-4 978-83-7483-339-4 978-83-7483-746-0 978-83-8198-027-2 978-83-8198-028-9 978-83-8198-544-4 978-83-8356-151-6 978-83-8356-152-3 83734833394 83-7387-339-4 83-7387-399-4
Autotagi:akty prawne dokumenty elektroniczne druk e-booki elementy biograficzne książki literatura literatura stosowana podręczniki podręczniki programowane publikacje dydaktyczne publikacje fachowe publikacje naukowe publikacje popularnonaukowe publikacje urzędowe i akty prawne skrypty szkoły wyższe zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 81 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo