Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu w.bibliotece.pl.

I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator Portalu. Zabezpiecza on dane Użytkowników. Bez zgody Użytkownika, Operator nie może przekazać jego danych osobowych innym podmiotom.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883; tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych może skontaktować się z Administratorem Portalu pisząc na adres e-mail Operatora: portal@sokrates-it.pl.

II. OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i wymaga podania:
  • nazwy Użytkownika,
  • adresu e-mail,
  • hasła.
 2. Nazwa Użytkownika jest unikalnym identyfikatorem w Portalu i podobnie jak adres e-mail oraz hasło stanowią techniczny wymóg logowania się w serwisie. Danych tych nie można usunąć samodzielnie, natomiast w dowolnym momencie można je zmodyfikować. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do Administratora Portalu z prośbą o zmianę nazwy lub usunięcie całego profilu.
 3. Podanie innych danych osobowych w profilu Użytkownika Portalu jest dobrowolne i podlega ochronie w zależności od ustawień.

III. OCHRONA PRYWATNOŚCI CZYTELNIKA

 1. Dane publicznie prezentowane wszystkim Użytkownikom:
  • nazwa Użytkownika
  • awatar
  • opis "o mnie"
  • podpis na forum
 2. Dane, których prezentację Użytkownik Portalu może zablokować poprzez ustawienie opcji "Profil zabezpieczony":
  • adres e-mail
  • numery i adresy komunikatorów
  • adres strony domowej
 3. Dane chronione przed niepowołanym dostępem, których podanie jest całkowicie dobrowolne oraz koniecznie tylko i wyłącznie w celu skorzystania z e-usług, za które Operator Portalu pobiera opłaty, a także podczas korzystania z bezpłatnej e-usługi zdalnej rejestracji w wybranej Bibliotece:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • numer PESEL
  • numer i seria dowodu osobistego

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Po Rejestracji, Konto Biblioteki będzie publicznie prezentowane wyłącznie po uzupełnieniu pól obowiązkowych w Profilu Biblioteki. Dane Biblioteki, których podanie jest wymagane to:
  • nazwa Biblioteki oraz jej nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Biblioteki
  • typ biblioteki
  • informacje o użytkowanym systemie bibliotecznym
  • NIP Biblioteki
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu
 2. Operator Portalu może wykorzystywać dane osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu, do komunikacji z nią.
 3. Dane i inne elementy opisujące Bibliotekę, które po zatwierdzeniu przez Administratora Portalu prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom:
  • nazwa Biblioteki oraz jej nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Biblioteki
  • typ biblioteki
  • godziny pracy
  • "awatar"
  • podpis na forum
  • lokalizacja na mapie
 4. Dane, których prezentację Bibklioteka może zablokować poprzez ustawienie opcji "Profil zabezpieczony":
  • adres e-mail
  • numery i adresy komunikatorów
  • adres strony domowej
 5. Dane chronione przed niepowołanym dostępem:
  • dane fakturowe, w tym NIP Biblioteki
  • informacje o użytkowanym systemie bibliotecznym
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu

V. OCHRONA PRYWATNOŚCI WYDAWCY

 1. Po Rejestracji, Konto Wydawcy będzie publicznie prezentowane wyłącznie po uzupełnieniu pól obowiązkowych w Profilu Wydawcy. Dane Wydawcy, których podanie jest wymagane to:
  • nazwa Wydawcy oraz jego nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Wydawcy
  • NIP Wydawcy
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu (tzw. osoby kontaktowej)
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu
 2. Operator Portalu może wykorzystywać dane osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu, do komunikacji z nią.
 3. Dane i inne elementy opisujące Wydawcę, które po zatwierdzeniu przez Administratora Portalu prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom:
  • nazwa Wydawcy oraz jego nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Wydawcy
  • "awatar"
  • podpis na forum
 4. Dane, których prezentację Wydawca może zablokować poprzez ustawienie opcji "Profil zabezpieczony":
  • adres e-mail
  • numery i adresy komunikatorów
  • adres strony domowej
 5. Dane chronione przed niepowołanym dostępem:
  • dane fakturowe, w tym NIP Wydawcy
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu

VI. ŁĄCZA DO INNYCH STRON, W TYM KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH

Portal agreguje łącza do katalogów internetowych Bibliotek, których zbiory zostały włączone do Portalu. Udostępnienie zbiorów oraz zasady ich rezerwacji, zamówień i wypożyczeń określone są w regulaminach Bibliotek.

VII. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ PORTAL

 1. Portal wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i służą do zachowania preferencji zalogowanego Użytkownika oraz utrzymania zalogowanej sesji pomiędzy kolejnymi uruchomieniami komputera. Pliki te nie zawierają danych osobowych.
 2. Aktywność Użytkowników może być przez Operatora Portalu analizowana i przetwarzana w celu podniesienia jakości oferowanych usług oraz zwiększania zadowolenia Użytkowników. W szczególności dotyczy to adresu IP, czasu trwania sesji klienta, wprowadzanych zapytań do pola wyszukiwarki, a także przeglądanych stron z opisami konkretnych opisów katalogowych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Portal są zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Operator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na Portalu.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo