Bo trzeba żyć:

Rodzina

Autor:
Ewa Szymańska
Wydawcy:
Legimi (2020)
Wydawnictwo Szara Godzina (2019-2020)
IBUK Libra (2008)
Wolters Kluwer Polska (2008)
Wydane w seriach:
Saga Rodzinna
ISBN:
978-83-66573-06-2, 978-83-66573-19-2
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki
książki
powieści
proza
rodzina
Więcej informacji...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 9 Dział I. Przepisy ogólne 11 Rozdział 1. Zakres obowiązywania 11 Rozdział 2. Zasady ogólne 13 Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne 15 Rozdział 4. Właściwość organów 16 Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu 17 Rozdział 6. Strona 19 Rozdział 7. Załatwianie spraw 21 Rozdział 8. Doręczenia 22 Rozdział 9. Wezwania 25 Rozdział 10. Terminy 27 Dział II. Postępowanie 28 Rozdział 1. Wszczęcie postępowania 28 Rozdział 2. Protokoły i adnotacje 31 Rozdział 3. Udostępnianie akt 32 Rozdział 4. Dowody 32 Rozdział 5. Rozprawa 36 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania 38 Rozdział 7. Decyzje 39 Rozdział 8. Ugoda 42 Rozdział 9. Postanowienia 44 Rozdział 10. Odwołania 45 Rozdział 11. Zażalenia 47 Rozdział 12. Wznowienie postępowania 48 Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji 51 Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych 53 Dział IV. Udział prokuratora 54 Dział V. (skreślony) 55 Dział VI. (skreślony) 55 Dział VII. Wydawanie zaświadczeń 55 Dział VIII. Skargi i wnioski 56 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 56 Rozdział 2. Skargi 58 Rozdział 3. Wnioski 61 Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych 62 Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków 63 Rozdział 6. Nadzór i kontrola 64 Dział IX. Opłaty i koszty postępowania 65 Dział X. Przepisy końcowe 66 Przypisy 67 Skorowidz 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 77 Rozdział 1. Przepisy ogólne 77 Rozdział 2. Przyjmowanie skarg i wniosków 78 Rozdział 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków 78 Rozdział 4. Przepis końcowy 79 Przypisy 80 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych 81 Rozdział 1. Przepisy ogólne 83 Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne 86 Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny 91 Rozdział 4. Przepis końcowy 97 Przypisy 98 Skorowidz 99 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 103 Dział I. Przepisy wstępne 105 Rozdział 1. Przepisy ogólne 105 Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych 107 Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego 108 Rozdział 4. Skład sądu 109 Rozdział 5. Wyłączenie sędziego 109 Dział II. Strony 111 Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa 111 Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania 113 Rozdział 3. Pełnomocnicy 113 Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 116 Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym 116 Rozdział 2. Skarga 117 Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania 121 Rozdział 4. Doręczenia 122 Rozdział 5. Terminy 125 Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu 126 Rozdział 7. Posiedzenia sądowe 127 Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 132 Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania 134 Rozdział 10. Orzeczenia sądowe 137 Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń 144 Dział IV. Środki odwoławcze 145 Rozdział 1. Skarga kasacyjna 145 Rozdział 2. Zażalenie 150 Dział V. Koszty postępowania 151 Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami 151 Rozdział 2. Koszty sądowe 154 Oddział 1. Przepisy ogólne 154 Oddział 2. Wpis 157 Oddział 3. Opłata kancelaryjna 158 Oddział 4. Wydatki 159 Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych 160 Oddział 1. Przepisy ogólne 160 Oddział 2. Prawo pomocy 161 Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 166 Dział VII. Wznowienie postępowania 167 Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych 170 Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 171 Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym 173 Dział XI. Przepis końcowy 174 Przypisy 175 Skorowidz 177 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 187 Rozdział 1. Przepisy ogólne 189 Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących 189 Rozdział 3. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 213 Przypisy 219 Skorowidz 221
Więcej...
Wypożycz w bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Kup
Brak ofert
dla wybranego dzieła.
Poszukaj na
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Autor:Ewa Szymańska
Opracowanie graficzne okładki:Anna Domasiewicz
Wydawcy:Legimi (2020) Wydawnictwo Szara Godzina (2019-2020) IBUK Libra (2008) Wolters Kluwer Polska (2008)
Serie wydawnicze:Saga Rodzinna
ISBN:978-83-66573-06-2 978-83-66573-19-2
Autotagi:dokumenty elektroniczne druk e-booki epika książki literatura literatura piękna powieści proza rodzina zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 6 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo