28.05.2018RODO

Informacje o przetwarzaniu danych czytelników Biblioteki Elbląskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z podaniem przez Pana / Panią danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Elbląska im. C. Norwida przy ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg reprezentowana przez dyrektoa.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Przesław i jest dostępny adresem poczty elektronicznej: ido@bibl­iote­kael­blas­ka.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w w celach statystycznych, dochodzenia należności od czytelnika. Również w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
5) Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej wizyty.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do zapisu do biblioteki.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Komentarze

Brak komentarzy


Dodaj komentarz
Elbląg MBP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo