Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie
[awatar]
Gogolin GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 77 4666226
Województwo: opolskie
Powiat: krapkowicki
Adres: Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin
E-mail: info@biblioteka-gogolin.pl

Godziny otwarcia:
OD 2 STYCZNIA 2023 BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 9.00 – 16.00

Środa 10.00 – 18.00

Czwartek 9.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

sobota: NIECZYNNE
www.biblioteka-gogolin.pl
adres e-mail: info@biblioteka-gogolin.pl

Nieprzerwanie od 1949 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory użytkownikom biblioteki. Prowadzi działalność edukacyjną, popu­lary­zato­rską­, upow­szec­hnia­jącą­ wiedzę i informację. Zaspakaja i rozwija potrzeby czytelnicze społeczeństwa. To tylko główne cele funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Na przestrzeni lat, biblioteka stała się miejscem lokalnego centrum kultury i wpływała na rozwój życia kulturalnego społeczności lokalnej zgodnie z przyjętą misją i wizją biblioteki jaką jest:
Wizja Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce służące edukacji i samorealizacji, integrujące wielokulturową społeczność i służące jej rozwojowi.
Misja Biblioteki
Istniejemy po to, aby wspierać rozwój lokalnej społeczności, udostępniając nasze zbiory, podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji i kreatywności. Integrujemy wielokulturową społeczność naszej gminy i budujemy społeczeństwo obywatelskie.
Zmiany wizerunku biblioteki to efekt wspólnej, twórczej pracy nie tylko pracowników biblioteki lecz także gminnych instytucji, stowarzyszeń, osób prywatnych wspó­łpra­cują­cych­ podczas wykonywania wielu codziennych zadań. Od 2010r. biblioteka nawiązała i kontynuuje współpracę z: urzędem Miejskim, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gogolińskiej, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, Akademią Trzeciego Wieku, Gminnym Ośrodkiem Kultury (świetlice młodzieżowe), TSKN DFK Koło Gogolin ( mniejszość niemiecka), Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej (świetlice środowiskowe), Klubem Seniora, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Domem Spokojnej Starości św. „Barbara” w Kamionku szkołami i przedszkolami w gminie Gogolin, i z innymi instytucjami tj. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska.
Obecny charakter działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie ewoluuje i rozszerza się. Biblioteka oraz filie przestały być jedynie wypożyczalniami. Stały się miejscami integracji społeczności lokalnej, miejscami spędzania czasu wolnego w kręgu kultury, rozwijania i odkrywania pasji i zainteresowań, małymi galeriami, nowoczesnymi centrami informacyjnymi itp. Od 2010r. cyklicznie organizuje się spotkania czytelnicze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne o różnej tematyce, kursy komputerowe, zajęcia integrujące pokolenia, imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, organizujemy wypoczynek letni i zimowy.
Poszukując nowych grup użytkowników oraz reagując na zachodzące w świecie nauki i technologii zmiany od 2012r. udostępniono platformę książek elektronicznych IBUK LIBRA za pośrednictwem internetu. Dostęp do książek czytelnicy uzyskują po zalogowaniu się na indywidualnym koncie, którego login i hasło otrzymują w bibliotece. Ponadto uruchomiono od 2013r. platformę do nauki języka angielskiego. Czytelnicy po zalogowaniu się mają możliwość bezpłatnej nauki języka od podstaw. Projekt pod nazwą angielski 123.pl jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Poza budżetem otrzymywanym z Urzędu Miejskiego Gminna Biblioteka Publiczna pozyskuje dodatkowe środki podnosząc tym jakość świadczonych usług, oraz pozyskując nowych użytkowników.
Od 2011r zrealizowano następujące projekty w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów:
„Nasz gogoliński Karlik przewodnikiem po śląskiej tradycji”- celem projektu było rozbudzenie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do regionu. Wydanie i rozp­owsz­echn­ieni­e publikacji pt:.: „O dzielnym Karliku gogolińskich lasów strażniku część I: jesień, zima” i „O dzielnym Karliku gogolińskich lasów strażniku część II: wiosna, lato” szerokiemu gronu społeczeństwa umożliwiło poznanie rzeczywistości kulturowej naszej „małej ojczyzny”, rozwinęło zainteresowanie gwarą, tradycją regionu, uroczystości i obrzędów ludowych. Ponadto wypromowało środowisko lokalne, a także związało społeczność z tradycją. Projekt dwuetapowy na kwotę 13 548,64 zł. na lata 2011-2012.
„Śladami przeszłości - Kalejdoskop samorządowy Gminy Gogolin”- celem było informacja społeczności lokalnej o minionych wydarzeniach, ocalenie od zapomnienia bogactwa historycznego i kulturalnego Krainy Św. Anny, zaspokojenie potrzeb czytelniczych na literaturę o regionie. Projekt dwuetapowy na kwotę 24 369,80 zł. na lata 2011-2012
„Z Kalejdoskopem aktywni w przyszłości”- celem było spisanie żywej kroniki inicjatyw, wydarzeń i działań podejmowanych na terenie gminy przez środowiska lokalne. Publikacja jest rzetelnym kompendium wiedzy o regionie, pełniącą funkcję informacyjną oraz promocyjną. Wydanie i rozp­owsz­echn­ieni­e publikacji wśród szerokiego grona czytelników przyczyniło się do wzrostu świadomości mieszkańców na temat wiedzy o regionie. Projekt dwuetapowy na kwotę 21 907,22 zł na lata 2012-2013
„Skromni ludzie – wielkie dzieła. Prezentacja twórczości ludowej - pereł Ziemi Gogolińskiej” celem była prezentacja dorobku i talentu twórców ludowych: Barbary Herok, Grażyny Czekała, Edeltraudy Krupop, Ireny Kilisz i Agnieszki Pyki oraz promocja sztuki ludowej, aktywizacja społeczności lokalnej, rozbudzenie zainteresowań sztuką, odkrywanie pasji i talentów dorosłych i młodzieży. Wytyczone cele osiągnięto poprzez warsztaty rękodzielnicze i wydanie publikacji w wybranych dziedzinach sztuki ludowej. Działania aktywizowały i integrowały mieszkańców, a także ożywiły aktywność kulturano-artystyczną młodego pokolenia. Projekt na kwotę 13 288,09 zł na lata 2013.
„Portrety znanych i cenionych… z wizytą w gogolińskiej bibliotece”- celem była prezentacja sylwetek znanych i cenionych osób i wydarzeń ważnych dla regionu oraz wydanie publikacji „Zeszyt Gogoliński”, w którym zamieszczono wykłady prezentowane podczas spotkań. Operacja pozytywnie wpłynęła na proces aktywizowania społeczności lokalnej, była zachętą do odwiedzenia gminy i ważnych historycznie miejsc, wzmocniła więź i przynależność do regionu.
Inne zrealizowane projekty:
Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie” – w 2012r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5000 zł na zakup komputerów w celu sprawnego przeprowadzenia kursów komputerowych dla seniorów. Projekt pt.: „Obsługa komputera rzecz prosta” miał na celu nauczyć seniorów obsługi komputera i Internetu.
Biblioteka Narodowa – od 2010r. Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczy w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, otrzymując dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych.
Fundacja ORANGE „Orange dla bibliotek” - Celem programu Orange dla Bibliotek (dalej „Program”) jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wiel­ofun­kcyj­nymi­ centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie corocznie uczestniczy w/w programie otrzymując dofinansowanie do opłat za internet w bibliotece oraz filii Kamionek. Pozostałe koszty dostępu do internetu dla czytelników Biblioteka pokrywa ze środków własnych. Użytkownicy biblioteki mają możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i internetu w czytelniach internetowych.
Dyskusyjne Kluby Książki- Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. Projekt DKK, to adaptacja brytyjskiej idei reading clubs - wspólnego czytania i rozmowy o książkach. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie działają trzy DKK w Gogolinie, Malni i Kamieniu Śląskim.
Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie wykraczające poza wypożyczanie książek pokazują ją jako instytucję otwartą, nowoczesną wspierającą różnorodne profilaktyczne akcje społeczne, wspierające naukę, wiedzę, edukację, prze­dsię­bior­czoś­ć. W bibliotece użytkownicy mogą realizować swoje pasje, odkrywać talenty, nawiązać ciekawe znajomości. Jednakże biblioteka pozostaje ciągle miejscem czytania i wzbogacania wiedzy. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest popularyzacja literatury rozbudzającej ciekawość i potrzebę czytania. Cyklicznie organizuje się spotkania czytelnicze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika, głośne czytania dzieciom, itp.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie dokładają wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy postrzegali naszą jednostkę jako miejsce służące każdej osobie niezależnie od wieku i statusu społecznego.

W dniu 6 stycznia 2023r. podczas Inauguracji obchodów 800-lecia Gogolina, dyrektor biblioteki w Gogolinie Ewa Wiora odebrała z rąk Prze­wodn­iczą­cego­ Rady Miejskiej Piotra Czoka uchwałę o nadaniu imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie. Biblioteka otrzymała nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie.

To wydarzenie otwiera nowy rozdział w działalności biblioteki. To dla nas wielki zaszczyt, duma, a także ogromna radość z tego, że nie jesteśmy już bezimienni, a będziemy nosić imię tak wspaniałego wieszcza narodowego jakim jest Adam Mickiewicz.

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Miejskiej w Gogolinie za uchwalenie tej uchwały oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala za tak wspaniałą inicjatywę. 🥰🥰🥰

W dzisiejsze mroźne popołudnie w naszej Bibliotece bardzo dużo się działo.🥳🥳🥳To nasi czytelnicy Ci mali i duzi wybrali się razem z nami w „Podróż drogą do Świąt”. Ponad 50 osobowa grupa dzieci i rodziców wspólnie odbyła tę wspaniałą podróż. Na poszczególnych stacjach nasi dzielni podróżnicy rozwiązywali różnorodne zadania. Tworzyli lampiony, pisali List do Mikołaja🎅🎅🎅, robili nawet bałwanki z paluszków i pianek. Z kolejną stacją byli coraz bliżej świąt. Po wykonaniu wszystkich zadań i odwiedzeniu wszystkich stacji przyszedł czas na słodki poczęstunek. 😛😋Na zakończenie wspólnie obejrzeliśmy piękną dobranockę – „Opowieść Wigilijną” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek Bajka. To był wieczór pełen wrażeń i atrakcji. Dziękujemy, że jak zawsze Byliście z Nami. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i już niebawem znowu się spotkamy!! Do zobaczenia w Bibliotece.🥰😍😘
GALERIA ZDJĘć: www.biblioteka-gogolin.pl

Komentarze (0)

Ho, Ho, Ho❗️🎄🎅 Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Mikołajkowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie! To będzie wyjątkowe popołudnie pełne świątecznej atmosfery i zabawy.
Kiermasz odbędzie się w niedzielę, 1️⃣0️⃣ grudnia, od godz. 15:00, a przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. Jak co roku, będziecie mogli kupić piękne stroiki i ozdoby świąteczne, które sprawią, że Wasze domy 🏠 i choinki🎄 będą błyszczeć.
Dla łasuchów mamy pyszne ciasta i ciasteczka 🧁🍪, a dla dzieci i tych małych i tych dużych gry, zabawy i konkursy z nagrodami🎁🤶 oraz Pracownia Świętego Mikołaja. Nie zabraknie również występów artystycznych. Na scenie zaprezentują się nasze gwiazdy z WTR, grupy baletowej, mażoretek Arriva oraz ze Studia Piosenki. A specjalnie dla naszych milusińskich przybędzie z dalekiej północy Święty Mikołaj. Nie możecie tego przegapić!
Do zobaczenia na Kiermaszu Mikołajkowym w GOK-u❗️🎅🎁
www.facebook.com

mikołaj.jpg mikołaj
jpg, 354 KiB, 1414x2000
Komentarze (0)

Dnia 2 grudnia (sobota) Filia Biblioteczna w Choruli czynna od 9:00 do 13:00.

Serdecznie zapraszamy :)😊

Komentarze (0)

Książkowy niekalendarz - wyzwanie na grudzień 📚🥰🎄
W ramach realizacji NPRCz 2.0 zapraszamy do podjęcia czytelniczych wyzwania📚❤️W zabawie może wziąć udział każdy, także osoby dorosłe. 😊
nprcz.pl

grudzień.jpg grudzień
jpg, 67 KiB, 760x1080
Komentarze (0)

Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać lepszy rezultat na egzaminie z matematyki, a przy okazji wygrać drona? Takie atrakcje tylko na webinarach ZDAY! Dawka praktycznej wiedzy przekazanej w przystępny sposób, uniwersalne schematy i wskazówki, wspólne rozwiązywanie zadań, konkursy z nagrodami - nic dziwnego, że te wydarzenia zgromadziły już dziesiątki tysięcy uczestników!
Najbliższy webinar dla 8-klasistów już w czwartek 30 listopada o 19:00! Aby wziąć udział, wystarczy zapisać się bezpłatnie na stronie: zday.pl
Spotkanie poprowadzi Karol Wilczyński, ekspert od skutecznej i prostej nauki matematyki. Jeżeli marzysz o dostaniu się do wybranej szkoły średniej, to webinar “Jak zwiększyć wynik na egzaminie 8-klasisty nawet o 30%” jest dla Ciebie! Zapisz się i weź udział, a możliwe, że to właśnie Ty wygrasz w czwartek drona!
zday.pl

Komentarze (0)

Dnia 1 grudnia Biblioteka w Gogolinie czynna od godz.10.00
Filie w Kamieniu Śląskim i Choruli - NIECZYNNE!

Komentarze (0)

W najbliższy poniedziałek 4 grudnia o godz. 12.00 zapraszam na ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjne Kluby Książkidla Dorosłych w Gogolinie. Będziemy rozmawiać o książce Valerie Perrin "Życie Violette"😍🥰

Komentarze (0)

W mroźny poranek 29 listopada odbyło się w GBP spotkanie dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w Gogolinie ze znanym miłośnikiem przyrody Adamem Wajrakiem, fotografem, dziennikarzem, reporterem, podróżnikiem a przede wszystkim autorem książek dla dzieci i dorosłych. Uczniowie mieli możliwość usłyszeć wiele ciekawostek z życia pisarza i z jego podróży, zobaczyć niesamowite zdjęcia zwierząt z samego miejsca zamieszkania - Puszczy Białowieskiej.
Spotkanie finansowane przez Instytut Książki i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach Dyskusyjne Kluby Książki
przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu.
NPRCz 2.0
www.facebook.com
Galeria zdjęć: www.biblioteka-gogolin.pl

DSCN7232.jpg DSCN7232
jpg, 96 KiB, 640x480
Komentarze (0)

GBP W GOGOLINIE ZAPRASZA DZIECI od LAT 7
1 GRUDNIA ( PIĄTEK) O GODZ. 17.30 na pełną przygód podróż "Droga do świąt":
Stacja 1. Adwent
Stacja 2. List do świętego Mikołaja
Stacja 3. Jarmark świąteczny
Stacja 4. Zima
Stacja 5. Pierniczki
Stacja 6. "Dzieciątko"
Stacja 7. Dobranocka "OPOWIEŚĆ WIGILIJNA" w wykonaniu Teartu Lalek "Bajka" z Małopolski
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA:)😊
ZAPISY: 774666226

Komentarze (0)

29 listopada( środa) o godz. 9.00 będziemy gościć w Bibliotece w Gogolinie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży Pana Adama Wajraka😍😍😍
Spotkanie finansowane przez Instytut Książki i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach Dyskusyjne Kluby Książki
przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu.
NPRCz 2.0
Adam Wajrak
www.facebook.com

WAJRAK A. DKK.jpg WAJRAK A. DKK
jpg, 421 KiB, 1587x2245
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
86
opolanka77
martaginter_bhp
amelia.t
inamakl
v.podsiadly

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo