Biblioteka Uczelniana WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
[awatar]
Rzeszów BU WSPiA
Rodzaj: Uczelnie niepubliczne
Telefon: 178670454
Województwo: podkarpackie
Adres: ul.Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
E-mail: biblioteka@wspia.eu

Poniedziałek-Piątek 8.00-16.00
Sobota 8.00-14.00
Niedziela 8.00-13.00

Duże znaczenie władze WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przywiązują do rozwoju Biblioteki, poprzez powiększanie i ciągłą aktualizację księgozbioru. Jest to jedna z priorytetowych sfer działalności Uczelni. Ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale przede wszystkim studenci, słuchacze Seminarium Doktoranckiego oraz uczniowie szkół pona­dgim­nazj­alny­ch – uczestnicy Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Księgozbiór

Biblioteka Uczelniana WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej została powołana do życia w 1995 roku i odgrywa ważną rolę w działalności naukowo-badawczej oraz w procesie dydaktycznym. Oferuje swoim Czytelnikom księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, dostosowany do profilu naukowego Uczelni i kierunków kształcenia. Gromadzona jest literatura dotycząca prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminalistyki i kryminologii oraz ich nauk pomocniczych, historii, w tym historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii państwa i prawa, psychologii, w tym psychologii sądowej i penitencjarnej, socjologii, filozofii, lingwistyki oraz informatyki, w tym informatyki kryminalnej.

Księgozbiór WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej liczy ponad 48 tys. woluminów, w postaci druków zwartych i ciągłych, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w tym: kasety magnetofonowe, kasety video, płyty CD. Od 2016 r. sukcesywnie rozbudowywany jest księgozbiór obcojęzyczny, m.in. poprzez zakup publikacji z zakresu kryminalistyki, kryminologii, toksykologii i biologii sądowej, genetyki, a także z zakresu prawa międ­zyna­rodo­wego­ publicznego, prawa Unii Europejskiej, międ­zyna­rodo­wego­ i europejskiego prawa karnego, komparatystyki prawniczej, prawa konstytucyjnego oraz historii państwa i prawa. W ten sposób WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce dysponuje najnowszą literaturą obcojęzyczną ważną w procesie profesjonalnego kształcenia przyszłych prawników, specjalistów w zakresie administracji państwowej i zarządzenia oraz ekspertów od spraw bezpieczeństwa. Dostęp do tej literatury umożliwia również przygotowywanie publikacji naukowych i rozpraw doktorskich.

Z każdego komputera w Bibliotece podłączonego do Uczelnianej Sieci Komputerowej zapewniony jest dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych, m.in. do systemu LEX, zapewniającego najszerszy dostęp do aktów prawnych, piśmiennictwa i orzecznictwa.

W Bibliotece Czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i bezprzewodowo na własnych urządzeniach.

Biblioteka Uczelniana organizuje wystawy tematyczne i prezentacje publikacji w nawiązaniu do rocznic historycznych i wydarzeń politycznych z historii Polski. Jest wspó­łorg­aniz­ator­em wydarzeń cyklicznych, m.in. wykładów otwartych, podczas których prezentowany jest księgozbiór oraz zbiory specjalne.

W ramach wymiany międ­zybi­blio­tecz­nej i dwustronnych umów Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi oraz wydawnictwami i księgarniami. Dzięki temu Czytelnik zapewniony ma pełny dostęp do poszukiwanego piśmiennictwa.

Forum biblioteki Rzeszów BU WSPiA
Forum jest puste.

Szukaj na forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych wątków na tym forum.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo