Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa
[awatar]
Niegowa GBP
12 227
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: +48 34-31-51-072
Województwo: śląskie
Powiat: myszkowski
Adres: Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa
E-mail: bibliotekaniegowa@op.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

poniedziałek 11.00 - 18.30
wtorek 11.00 - 18.30
środa 11.00 - 18.30
czwartek 08.00 - 16.00 (nie ma wypożyczeń)
piątek 11.00 - 18.30

Filia w Sokolnikach

wtorek 12.00 - 16.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00
piątek 12.00 - 16.00

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI

W 1946 roku Rada Ministrów wydała dekret o organizowaniu sieci bibliotek publicznych. W następstwie tego dekretu Gminna Rada Narodowa powołała w 1949 roku Bibliotekę Publiczną w Niegowie.

Stanowisko kierownika Biblioteki objął Jan Sztuka, placówka znalazła swą siedzibę w Szkole Podstawowej w Niegowie. Stan księgozbioru po 1949 roku wynosił 940 woluminów.

Po dwóch latach, czyli od 1951 roku, kierownikiem biblioteki została Leokadia Haładus, wynajmowała również lokal dla biblioteki we własnym domu, ponieważ w szkole zabrakło miejsca. Następuje powolny, ale widoczny rozkwit placówki. Po wielu latach pracy Leokadia Haładus odeszła na emeryturę

W 1981 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła Małgorzata Gocył. Stan księgozbioru wynosił 8360 woluminów. Ogromnym problemem były warunki lokalowe. Małe pomieszczenie uniemożliwiało organizowanie imprez bibliotecznych.

W 1989 roku dzięki staraniom kierownika placówki, biblioteka została przeniesiona do większego lokalu, również w budynku prywatnym. Księgozbiór liczył już 12108 woluminów. Większe pomieszczenie pozwoli organizować dla czytelników konkursy, lekcje biblioteczne i pogadanki.

Następne przeprowadzka odbyła się do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. W tym czasie powstały punkty biblioteczne w większych miejscowościach Gminy.

Działa koło Przyjaciół Biblioteki, w ramach którego powstało kółko teatralne. Z okazji Dni Gminy Niegowa teatrzyk zaprezentował sztukę „ Legenda o Liczyrzepie”.

Zmieniają się czasy, jest coraz ciężej, co roku biblioteka otrzymuje mniej środków na zakup materiałów bibliotecznych. Pomimo to przybywa czytelników korzystających ze zbiorów.

Pod koniec 2004 roku Rada Gminy w Niegowie, Uchwałą nadała placówce Statut, czyniąc ją samorządową instytucją o osobowości prawnej. Po wpisaniu do rejestru instytucji 3 stycznia 2005 roku biblioteka działa jako samodzielna jednostka, której organizatorem jest rada gminy.

W kwietniu 2005 roku spotkała bibliotekę mała uroczystość. W związku ze światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, w progach biblioteki zjawili się pracownicy Biblioteki Śląskiej w Katowicach z prezentem. Był to „kuferek” pełen nowych książek – symbol wiedzy wraz z różą symbolizującą piękno wypływające z tej wiedzy.

W 2008 roku biblioteka w ramach programu informatyzacji społeczeństwa IKONKA otrzymała trzy komputery dla czytelników z dostępem do internetu. Informatyzacja biblioteki pozwala na poszerzenie oferty bibliotecznej umożliwiając czytelnikom nowe sposoby poyskiwania informacji.

Zwiększono zakupy nowości wydawniczych, dzięki dotacji władz samorządowych oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na przestrzenie ostatnich lat biblioteka podjęła wiele wyzwań starają się sprostać potrzebom środowiska i ugruntować swoją pozycję w społeczeństwie. Czynnie włączyła się w realizację projektu „Interaktywana gmina Niegowa” Następny projekt zrealizowano w 2007 roku pod tytułem „Moja mała Jura”. Sponsorem było Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury.

Zgromadzenie podań i legend które w przekazach ustnych dotrwały do naszych czasów było następnym działaniem w ramach programu Leader+. Zebrane prace były wydane w formie książkowej.

Obecnie księgozbiór wynosi 14000 woluminów a stan czytelników ustalił się na poziomie 420 osób rocznie, a ponadto: biblioteka prowadzi działalność informacyjną, organizowane są lekcje biblioteczne, gromadzi i przechowuje dokumenty życia społecznego gminy oraz publikacje o regionie, włącza się w działalność społeczną na rzecz wsi i gminy.

Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć gdyby nie przychylność wielu osób, a szczególnie władz samorządowych gminy z wójtem Krzysztofem Motylem na czele i życzliwości radnych rady Gminy.

Dla biblioteki najważniejsi są czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem motywującym do dalszej pracy. Owocem tej pracy jest wzrost poziomu wiedzy, edukacji i kultury mieszkańców gminy.


Regulamin wypożyczalni Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają stałe lub tymczasowe zameldowanie
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a. okazać aktualny dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania
b. własnoręcznym podpisem na wypełnionej Karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
4. Za czytelnika w wieku do lat 12 podpisują Zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni
5. Czytelnik zobowiązany jest zgłaszania wszelkich zmian danych wysz­czeg­ólni­onyc­h w Zobowiązaniu
6. w czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni
§ 2. WYPOŻYCZANIE
1. Bibliotekarz ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach
a. jeżeli czytelnik nie jest mieszkańcem Gminy Niegowa
b. przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki z przeznaczeniem na jej cele statutowe
3. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów itp.
4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 4 książki
5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni
6. Bibliotekarz może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników
7. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki
8. Książkę można prolongować 2 razy
9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu
§ 3. POSZANOWANIE i ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania pożyczonych książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem
2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie
3. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej ceny rynkowej książki i stanu jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie
4. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece
§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt. 5, Biblioteka może pobierać opłatę w kwocie 2 zł. od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu
2. Czytelnik, do którego wysyłane są upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. § 1 pkt 3 Regulaminy nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statutowych Biblioteki
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki
3. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować do Dyrektora Biblioteki w godzinach otwarcia placówki.


STATUT Biblioteki Publicznej w Niegowie

I. postanowienia ogólne
Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa zwanej dalej Biblioteką, jest:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz.74 z 1996 roku, z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539, z 1997 roku, z późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz 123 z 2001),
4) Niniejszy statut.
§ 2. Nazwa biblioteki: „ Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa”.
§ 3.1 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Niegowa.
1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
§ 4.1 Siedzibą Biblioteki jest Niegowa.
2. Biblioteka wraz z filią, o której mowa w Rozdziale III § 12, tworzy sieć biblioteczną na terenie Gminy Niegowa.
§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa, ul. Wojska Polskiego Nr. 2, 42-320 Niegowa.
§ 6. Rada Gminy Niegowa zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności Biblioteki, w tym do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
II. Cel działania Biblioteki
§ 7. Biblioteka jest ośrodkiem informacji biblioteczno – bibl­iogr­afic­znej­ i oświatowej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury i oświaty.
§ 8. Celem działania Biblioteki jest:
1. gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz dokumentów życie społecznego.
2. opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz dokumentów życia społecznego.
3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń miedzy bibliotecznych.
4. promocja książki i działalność edukacyjna.
§ 9. Biblioteka może podejmować inne niż wymienione w § 8 zadania w celu zaspakajania potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców gminy.
III. Organizacja Biblioteki
§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Niegowa w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami
2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki, czuwa na jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do zakresu czynności Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie biblioteki na zewnątrz;
2) odpo­wied­zial­ność­ za działalność programową i realizację zadań;
3)dobór i właściwe wykorzystanie kadr bibliotecznych i pozostałych;
4) przedstawienie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) racjonalne gospodarowanie mieniem Biblioteki;
6) stworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
7)wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
§ 11. w skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi Filia Biblioteki w Sokolnikach Nr 185.
§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Niegowa.
§ 13. Prawo do zmiany sieci bibliotecznej, o której mowa w § 4 pkt. 2. posiada Rada Gminy Niegowa.
§ 14. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje w imieniu organizatora Wójt Gminy Niegowa.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.
§ 15. Biblioteka może zawierać za zgodą Wójta Gminy Niegowa porozumienia i innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.
IV. Gospodarka finansowa
§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o Rozdział 3 ww. ustawy.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych środków finansowych, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
§ 17. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi plan finansowy instytucji kultury zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora.
1) wpływy z działalności statutowej;
2) dotacje z budżetu organizatora;
3) dotacje z budżetu państwa, samorządów województwa i powiatu;
4) wpływy z działalności gospodarczej;
5) przychody z innych źródeł, w tym: darowizny i zapisy środków przekazywanych przez sponsorów, fundacje fundusze, itp.
3. Biblioteka pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
§ 18.1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług poligraficznych i kser­ogra­ficz­nych­;
2. Przychód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
§ 19. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymogiem jest współdziałanie 2 osób – Dyrektora i Głównego Księgowego.
V. Postanowienia końcowe
§ 20.1. Przekształcenie, podział i likwidacja Biblioteki może być dokonana przez Radę Gminy Niegowa na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.
2. w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. 85, poz. 539 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
§ 21. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 22. Traci moc statut dotychczasowy.

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Obca
  Olejniczak, Lucyna
  Brak ocen
 • Gdzie jest Olga?
  Braun, Danka
  Ocena: 3.2, głosów: 4
 • Echa niewierności
  Świętek, Edyta
  Ocena: 4.7, głosów: 7
 • Inny
  Trigovise, Darcy
  Brak ocen
 • Milaczek
  Witkiewicz, Magdalena
  Ocena: 4.0, głosów: 3
1 2 3
Placówki
Niegowa GBP
Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa

Biblioteka Publiczna Gminy Niegowa

poniedziałek 11.00 - 18.30
wtorek 11.00 - 18.30
środa 11.00 - 18.30
czwartek 08.00 - 16.00 (nie ma wypożyczeń)
piątek 11.00 - 18.30

Filia w Sokolnikach

wtorek 12.00 - 16.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00
piątek 12.00 - 16.00

0
Filia w Sokolnikach
Sokolniki
42-320 Niegowa

wtorek 12.00 - 16.00
środa 12.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 16.00
piątek 12.00 - 16.00

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo