Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
[awatar]
Popów GBP
18 278
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 34 317 70 19
Województwo: śląskie
Powiat: kłobucki
Adres: Strażacka 2
42-110 Popów
E-mail: bibl_popow@op.pl

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-20.00
Piątek 8.00-20.00

Sobota (pierwsza i druga sobota miesiąca) 8.00-12.00

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

dyrektor: dr Aleksandra Kijak-Sawska
bibliotekarz: mgr Agnieszka Szymoniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie została założona w 1947 roku. W 2005 roku uzyskała status odrębnej jednostki organizacyjnej działającej na zasadach instytucji kultury. Równocześnie nadano Bibliotece nowy statut. Biblioteka dysponuje obecnie 1 placówką na terenie gminy (centrala). W 2013 roku przeprowadzono remont pomieszczeń Biblioteki. Została wówczas zmieniona aranżacja pomieszczeń, wykonano term­omod­erni­zacj­ę elewacji, zmieniono okna, oświetlenie, instalację co. Zakupiono nowe komputery i meble – w tym regały jezdne na książki. Od 2017 roku w Bibliotece działa system biblioteczny SowaSQL

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność arch­itek­toni­czna­

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie mieści się na parterze budynku dwuk­ondy­gnac­yjne­go przy ul. Strażackiej 2 w Popowie.
Do Biblioteki prowadzi jedno wejście przystosowane arch­itek­toni­czni­e dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h (podjazd dla wózków).
Pomieszczenia Biblioteki są przystosowane arch­itek­toni­czni­e dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h.
Biblioteka dysponuje toaletą przystosowaną dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h.
Przed Biblioteką nie wyznaczono osobnego miejsca parkingowego dla osób niep­ełno­spra­wnyc­h
W Bibliotece nie ma specjalnych oznaczeń dostosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących (pętla indukcyjna, oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, oznaczenia w druku powiększonym)
Biblioteka nie oferuje możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego
Do Biblioteki można wejść z psem asystujący i/lub z psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.popow-gbp.sowa.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
na stronie internetowej Biblioteki można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych ułatwiających czytanie osobom słabowidzącym lub niedowidzącym (zwiększenie czcionki, zmiana kontrastu)
na stronie internetowej nie wprowadzono opcji audiodeskrypcji ani opcji dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
W razie wystąpienia trudności bądź niemożliwości uzyskania dostępu do treści ze strony internetowej, rekomendujemy skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie tekstu dokumentu/postu, opisanie zawartości wiadomości, opisanie obrazka lub zdjęcia. W celu skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Biblioteki dzwoniąc pod numer tel. 343177019 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00) lub pisząc na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie, ul. Strażacka 2, 42-110 Popów. Zgłoszenie pisemne o umożliwienie alternatywnego dostępu musi zawierać wskazanie, jakie treści ze strony internetowej mają być udostępnione w sposób alternatywny, dane osobowe osoby występującej z wnioskiem oraz wskazanie sposobu, w jaki treści mają być udostępnione (np. poprzez kontakt telefoniczny lub opis treści przesłany drogą pisemną na adres osoby zgłaszającej wniosek). Wniosek kierowany do Biblioteki na piśmie musi zawierać klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

P.o. dyrektora Biblioteki, Aleksandra Kijak-Sawska, wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popowie.
Funkcję tę będzie pełniła p. Agnieszka Szymoniak - bibliotekarz, łącząc nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami bibliotekarza.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:
1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Popowie
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3. monitorowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminnej Biblioteki w Popowie było realizacją obowiązku nałożonego na podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 r.

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popowie – mgr Agnieszka Szymoniak
adres do korespondencji:
ul. Strażacka 2; 42-110 Popów;
tel. 343177019;
e-mail: bibl_popow@op.pl

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Zwycięzcy
  Backman, Fredrik
  Brak ocen
 • Sprawa diabła
  Jeznach, Andrzej
  Brak ocen
 • Sanatorium
  Pearse, Sarah
  Ocena: 3.5, głosów: 2
 • Złamany półksiężyc
  Komuda, Jacek
  Brak ocen
 • Miasto niedźwiedzia
  Backman, Fredrik
  Ocena: 4.0, głosów: 2
1 2 3 4 5 6 7 8

UWAGA!!!!! W dniach 25-29 września (poniedziałek-piątek) biblioteka będzie otwarta w godz. 8.00-16.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Komentarze (0)

Gminna Biblioteka Publiczna w Popopowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym WSPOMNIENIE LATA!!!!!!!!!!! 41 339,29(1).jpg

Komentarze (0)

UWAGA!!!!! W dniach 11-15 września (poniedziałek-piątek) biblioteka będzie otwarta w godz. 8.00-16.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
73
Placówki
Popów GBP
Strażacka 2
42-110 Popów

Poniedziałek 8.00-20.00
Wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-20.00
Piątek 8.00-20.00

Sobota (pierwsza i druga sobota miesiąca) 8.00-12.00

Szanowni Państwo Czytelnicy,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie ul. Strażacka 2, 42-110 Popów, tel. 343177019, e-mail: bibl_popow@op.pl
2.Przetwarzanie danych osobowych jest kontrolowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów lub drogą mailową pod adresem: ug@gminapopow.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej Biblioteki (m. in. udostępnianie zbiorów, archiwizacja materiałów, świadczenie usług bibliotecznych, prowadzenie statystyk).
4. Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego Biblioteki wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
5. Dane osobowe, jakie zbiera Biblioteka, to m. in.: PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne informacje dotyczące Czytelnika, których przetwarzanie jest uzasadnione i zgodne z prawem.
6. Dane osobowe Czytelników nie podlegają profilowaniu ani zaut­omat­yzow­anem­u podejmowaniu decyzji.
7. Biblioteka nie przekazuje danych osobowych Czytelników do państw trzecich lub organizacji międ­zyna­rodo­wych­.
8. Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonywania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
9. Czytelnik ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na prawach czytelnika (np. wypożyczenie książki do domu).

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje bloga tej biblioteki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo